سفارش تبلیغ
صبا

87/7/21
1:30 عصر

گل داریم تا گل!

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته
...
می‌گفت: گل داریم تا گل.

گفتم: چطور؟

گفت:

 یکی می‌شود گل‌دختر

 یک می‌شود گل‌شیفته.

 گفتم: گل‌مراد رو نگفتی!

خندید
...

چیزی نگفت.