سفارش تبلیغ
صبا

86/1/13
9:3 صبح

پلان های هرزه

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته

 

- دوربین ،صدا،حرکت!

- یه لحظه صبر کنید.(کارگردان دستش را به علامت توقف کار بالا آورد و به طرف دستیار اولش رفت).

- مگه گریمور نیومده؟!

- چطو مگه؟

- یه نیگا به بر و روی خانم بنداز.مثل یه بوم نقاشی خالیه.( کارگردان دهانش را نزدیک گوش دستیار آورده بود).

- آخه من فکر کردم چون این پلان گریه و زاری زن توی مجلس ختم شوهرشه،دیگه چهره پرداز کاری باهاش نداره.

- اگه بخوایم این جوری فکر بکنیم، سود که نمی کنیم ،هیچ ،تو دستمزد بچه ها هم میمونیم.تازه چک ها رو چیکارش کنیم.

- بله، بله

- یه چیز دیگه، لباسشم یه خرده گشاده!می فهمی که؟!

- بله،آقا (و سرش را به علامت تایید پایین آورد).

...