سفارش تبلیغ
صبا

85/12/13
12:24 عصر

نظر خواهی!؟

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته


 به نظر شما،
 این صحنه میتونه معادل تصویری گناه کردن توی جاده ی زندگی باشه!؟