سفارش تبلیغ
صبا

87/3/25
1:2 عصر

معیارهای سنجش

بدست محمد رضا آتشین صدف در دستهگاهی با خودم فکر می‌کنم حق با فروغ است که گفت:


...در سرزمین قدکوتاهان
معیارهای سنجش همیشه بر مدار صفر سفر کرده‌اند...