سفارش تبلیغ
صبا

86/9/17
1:15 عصر

تاریکخانه ی زندگی

بدست محمد رضا آتشین صدف در دستهاگر دیدی زندگی تو را در جای تاریکی قرار داده،
                                            بدان که می‌خواهد
                                                       عکس زیبایی
                                                                 از تو ظاهر کند.

البته به شرطی که...