سفارش تبلیغ
صبا

86/10/10
1:36 عصر

برگی زرد یا سیبی سرخ؟

بدست محمد رضا آتشین صدف در دستهبرگ در انتهای زوال می‌افتد و میوه در انتهای کمال،

بنگر که چگونه می‌افتی؟

چون برگی زرد

                   یا

                     چون سیبی سرخ؟