سفارش تبلیغ
سرور مجازی ‌هاست ایران

87/4/30
10:46 صبح

بابا بی خیال!

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته


به قول خواجه‌ی شیراز
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه‌کار؟         
                                        کار ملک است آن که تدبیر وتامل بایدش