سفارش تبلیغ
صبا

87/4/31
10:39 صبح

آموزش زبان مفتکی و آنلاین (2)

بدست محمد رضا آتشین صدف در دسته


پیش از شروع جلسه‌ی دوم لازم است این نکته را عرض کنم که این تعریف‌ها همیشه کلیت ندارند و کلماتی مانند بعضی اوقات و بعضی افراد  و غالبا را می توان گاهی در اول آنها آورد.

البیت المال: Yek ghlate rayej. talffoze doroste an malolbayt ast

الفروش اللباس زنانه: Shoghli mahbobe  pesarane javan

التخفیف: Foroosh yek kala be 29 barabare qeymate vaqei be jaye 30 baraber an hamrah ba labkhande moshtari

الچانه الزدن: Forsati ke gahi foroushandeh be moshtari mi dahad ta az ehsase khar shodan nejat yabad

الخوابگاه الدانشجویی: Jaei ke na mitavan khabid van a motaleah kard

العروس و المادر شوهر: Tom va Jerry
...