طراحی وب سایت کوهپایه
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
هنگام فتنه چون شتر دو ساله باش نه پشتى تا سوارش شوند و نه پستانى تا شیرش دوشند چنان زى که در تو طمع نبندند . [نهج البلاغه]